အဟာရဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ Nutritionists

ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်
Dr.Win Win Myint

Qualifications

M.B.,B.S, M.Sc (Nutrition)USA, M.AND (USA)
M.SNDA(Spore), Nutrition Specialist

ဒေါက်တာ ဒေါ်နှင်းဟေမာန်အောင်
Dr.Preeti @ Hin Hay Marn Aung

Qualifications

M.B.,B.S (Mdy), M.Sc Nutrition & Dietetics (UK)