သားဖွား/မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ Obstertricians & Gynaecologists

ပါမောက္ခ ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်သန်း
Prof : Khin Myint Myint Than

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [OG],
F.R.C.O.G [UK], Dr.Med.Sc [OG]

ပါမောက္ခ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြ
Prof : Win Win Mya

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK], Dr.Med.Sc [OG], Dip.Med.Educ, F.R.C.O.G

ပါမောက္ခ ဒေါ်ခင်သန်းတင်
Prof : Khin Than Tin

Qualifications

M.B.,B.S. M.Med.Sc [O.G]
Obstetrician and Gynaecologist

ဒေါက်တာ ဒေါ်ကျင်ကျင်စန်း
Dr. Kyin Kyin San

Qualifications

M.B., B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK]

ပါမောက္ခ ဒေါ်စမ်းစမ်းမြင့်
Prof : San San Myint

Qualifications

M.B., B.S, Dip.Med.Edu,
M.Med.Sc(OG) M.R.C.O.G (UK)
Dr.Med.Sc (OG), F.R.C.O.G (UK)
Prof/Head, Department of Obstetrics & Gynaecology,
Central Women’s Hospital

ပါမောက္ခ ဒေါ်ခင်လေးကြွယ်
Prof : Khin Lay Kywe

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G],
M.R.C.O.G [UK],Dr.Med.Sc [OG]
F.R.C.O.G [UK]

ပါမောက္ခ ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်
Prof : Kyi Kyi Nyunt

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc [O.G]
M.R.C.O.G [UK], Dr. Med.Sc [O.G]

ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်ဝါ
Dr. Myat Myat Wah

Qualifications

M.B.,B.S, M.Med.Sc (OG), M.R.C.O.G